چهار شنبه , 30 سپتامبر 2020

عنوان سفارشی

عنوان

این عنوان از کلاس اضافه“have-line-center uppercase white” وبرچسب عنصر “h2” وتراز متن“center” استفاده می کند

عنوان

این عنوان از کلاس اضافه“have-line-right” وبرچسب عنصر “h2” و تراز متن “right” استفاده می کند

عنوان

این عنوان از کلاس اضافه “have-line-color” و برچسب عنصر “h2” و تراز متن “right” استفاده می کند

عنوان

این عنوان از کلاس اضافه “have-line-left” و برچسب عنصر “h2” و تراز متن “left” استفاده می کند

عنوان

این عنوان از کلاس اضافه “have-line-center” و برچسب عنصر “h2” و تراز متن “center” استفاده می کند